Wednesday, 22 July 2015

MELASPAS BAGYA, Pura Dalem Sudha Desa Pekraman Sidakarya and Pura Dalem Sidakarya. 22 July 2015

video:

========================================================