Thursday, 22 January 2015

Faces and fashion Manah Toya Hening-Palebon Ida Pedanda Gede Ngurah Karang, Geria Tampak Gangsul, 22 January 2015